Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Öğretim ve Öğrenmeye İlişkin İlkeler
www.arsivbelge.com
Öğretim ve Öğrenmeye İlişkin İlkeler dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Öğretim ve Öğrenmeye İlişkin İlkeler başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Öğretim ve Öğrenmeye İlişkin İlkeler

İletişim ve Öğrenme

İletişim, haber, bilgi ve duyguların çok yönlü ve engelsiz bir biçimde karşılıklı akışkanlığıdır.

Eğitim bir iletişim sürecidir.

İletişim sürecinin 4 ana unsuru

Verici (kaynak ): Karşısındaki kişiye mesaj yollayan kişi

Mesaj: Kaynağın karşısındakine bir şey iletebilmek için söyledikleri

Kanal: İletişim sürecinin içinde yer aldığı durum

Alıcı: Kaynağın gönderdiği mesajı alan kişi 

İletişimde kullanılan çeşitli mesajlar 4 grup altında toplanır.

Bildirimler: Bilgi içerikli iletişimlerdir. Ör: madenler ısınınca genişler

Duygu ifadeleri: Kişinin kendisi için söylediği içtenlik ve sahtelik boyutuna göre değerlendirilebilecek ifadelerdir. Ör: bugün çok canım sıkılıyor.

Buyruklar: İki kişi arasındaki ilişkiyi kontrol etmeyi amaçlayan mesajlardır. Ör: rica, yakınma, yalvarış

Söz dışı davranışlar: Söz dışında bedenle ifadesini bulan iletişimdir.

 B.     Öğretim Etkinliklerinin Planlanması ve Uygulanması

Ders öncesi hazırlık

Öğretime hazırlık

Öğretmen öğretime hazırlık yapabilmek için 3 ana faktörü göz önünde bulundurmalıdır.

Öğrenci – konu – koşullar (yer-zaman)

2)      Ders planı hazırlama

Plan, öğretmenin bir ders sürecinde öğrencilere ne tür etkinliklerde bulunulacağını, onlara nasıl öğretileceğini gösterir bir rehberdir.

Plan esnek hazırlanmalıdır.

Öğrencilerin Çalışma Alışkanlık ve Tutumlarının Geliştirilmesi

Öğrencilerin kendi çalışma yaklaşımları

Derin Yaklaşım

Öğrenci anlamlı bir öğrenme motivasyonuna sahiptir. Bütün dikkatini anlamaya vermekte, bütün bilgileri yaratıcı ve aktif bir biçimde öğrenir. Öğrenci, kitabın yazarının amacına inmeye çalışır.

Yüzeysel Yaklaşım

Öğrenci fikirleri ezberlemeye önem verir, rutin bir öğrenme temposu izler. Bu yaklaşımda amaç geçiştirmedir. Kitabı aynen ezberlerler.

2)      Ödevler ve ev ödevleri

Öğrenmeyi kolaylaştıran, işlenenlerin eksiğini tamamlayan, anlaşılmayan kısımları aydınlığa kavuşturan çalışmalara ödev denir. Ev ödevleri öğrencinin okulda öğrendiği bilgi ve becerileri pekiştirmesine, inceleme-araştırma becerisi kazanmasına, bağımsız çalışma ve iş başarma yetilerini geliştirmesine olanak sağlayan öğrenme biçimidir.

3)      Çalışma ortamı

Öğrencinin okul dışında okula ilişkin etkinliklerini sürdürdüğü fiziki ve psikolojik ortamdır. Öğrencinin zihnini kurcalayan bir probleminin olması, ev ve yurt ortamının düzenli olmaması, rahat bir çalışma ortamının olmaması, verimli çalışmayı engeller.

4)      Okuldaki çalışmalar

Öğrencinin okulda ders çalışma alışkanlığı kazanması, dersi günü gününe öğrenme imkanı verir. Gelişmiş bir okul ortamı, öğrenciyi okulda da ders çalışmaya zorlar.

5)      Öğretmen-öğrenci ilişkisi

Öğrencinin öğretmeniyle ilişkisi tüm kişiliğini etkiler. Öğretmenin olumlu tutumu öğrencinin onu benimsemesine, dolayısıyla okul çalışmasından zevk almasına neden olur. 

C.     Öğretim İlkeleri

Öğrenciye  görelik ilkesi

Yakından uzağa ilkesi

Bilinenden bilinmeyene ilkesi

Nesnellik-açıklık ilkesi

Somuttan-soyuta ilkesi

Ekonomiklik ilkesi

Hayatilik (yaşama yakınlık) ilkesi

Aktüalite (güncellik ) ilkesi

 

D.     Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğretim stratejileri

Sunuş yoluyla öğretme stratejisi (ausubel)

Bilginin aktarılması, kavram, ilke ve genellemelerin açıklanmasında kullanılır.

Öğrencilerin etkin katılımını sağlamak için öğretmenle öğrenciler arasında yoğun bir etkileşim olmalıdır.

Sunulan bilgiler bol örneklerle desteklenmelidir.

Tümdengelim yöntemi kullanılmalıdır.

Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için ders sunumunda aşamalılık ilkesi uygulanmalıdır.

 

2)      Buluş yoluyla öğretme stratejisi (Bruner)

Öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici bir öğretme yaklaşımıdır.

İlk iş amacın belirtilmesidir buda öğrencinin geçmiş bilgilerinden faydalanılmasını sağlar.

Öğrencinin zihinsel gelişim özelliklerine uygun örneklerin önceden belirlenmesi, örnekler üzerinde yorum yapmasını sağlar.

Motivasyon ve ilginin artması için sorulacak sorular, kolaydan zora doğru dizilmeli ve öğrenci kapasitesine uygun olmalıdır.

Öğrencilerin hipotez kurma, tahminde bulunma, yargıya varma gibi üst düzey düşünme becerileri gelişir.

3)      Araştırma yoluyla öğretme stratejisi

Tamamen, öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bir öğretim yaklaşımıdır.

Öğretmen bu stratejiyi kullanırken yol gösterici, yönlendirici, rehber konumundadır.

Araştırma yaklaşımı ile problem çözme, eleştirel düşünme becerileri kazandırılır.
 

Öğretme öğrenme yaklaşımları

Tam Öğrenme (Benjamin BLOOM)

Öğrenme işine duyarlı yaklaşılır ve öğrencilere uygun öğrenme ortamları oluşturulursa, öğretilmek istenenleri bütün öğrenciler öğrenebilir.

Öğrencilerin başarılı olması, onların yetenek düzeylerinden çok, öğretim niteliğine ve onlara ihtiyacı kadar zaman tanımaya dayalıdır.

3 değişkeni vardır. Öğrenci Nitelikleri – Öğretim – Öğrenme Ürünleri

 

Öğrenci  Nitelikleri

Bilişsel giriş davranışları

Dil yeteneğini özellikle de okuduğunu anlama ve yazma gücünü, aritmetik, matematik yeteneğini yani aritmetik işlemleri yapma ve mantıksal düşünme gücünü kapsar.

II)      Duyuşsal giriş özellikleri

Öğrencinin öğrenilecek birime ilgisi, tutumu ve akademik özgüveninin bir bileşkesidir.

Akademik Özgüven : Öğrencinin öğrenme özgeçmişine dayalı olarak herhangi bir öğrenme birimini öğrenip öğrenemeyeceğine ilişkin kendini algılayış tarzıdır.

 

Öğretim hizmetinin Niteliği

İpuçları: Öğretme öğrenme sürecinde öğrenciye neyi öğreneceğini, bunları niçin ve nasıl öğreneceğini gösteren mesajların tümüdür.

Katılma: Öğrencinin istenen davranışı kazanması için kendine sağlanan ipuçlarıyla  belli bir düzeyde açık yada örtük olarak etkileşmesi ve bu çabayı davranışı kazanıncaya kadar devam ettirmesidir. 

Pekiştirme: Davranışın tekrar edilme sıklığını arttırma işlemidir. Olumlu pekiştireçlerin öğrenciye verilmesi, olumsuz pekiştireçlerin de ortamdan çekilmesi davranışın yapılma olasılığını arttırır. 

Dönüt: Öğrenciye öğrenmelerin doğruluğu yada yanlışlığı hakkında verilen mesajların bütünüdür. 

Öğrenme Ürünü

Öğrenme ürünü; öğrencilerin başarısı, öğrenme hızı ve duyuşsal özelliklerdir.

Öğrenciler için nitelikli bir öğretim hizmeti sunulursa, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar azalır ve öğrenci başarısı artar.

 

2)      Probleme Dayalı Öğrenme

Gerçek hayattan alınan karmaşık problemlerin çözümü için öğrencinin etkin katılımını gerektiren yaşantıya dayalı öğrenmedir.

Öğrenciyi merkeze alır.

İlkeleri

Öğrenme etkinliğinin amacı öğrenci için açık olmalıdır.

Öğrenciyi kendi problemini belirlemeye yönlendirmek

Özgün görevler tasarlamak

Gerçek yaşamın karmaşıklığını yansıtan öğrenme ortamı ve görevler tasarlamak

Öğrencinin çözümler önermesi için ortam hazırlamak

Öğrencinin düşünmesine yardımcı olarak ortam hazırlamak

Öğrenilen içeriği ve süreci yansıtmaya olanak tanımak.

Yararları:

Öğrenci motivasyonunu arttırır. Öğrenci öğrenmek için isteklidir.

Öğrencilerin öğrenmelerini gerçek yaşamda kullanmalarını sağlar.

Öğrencilerin daha üst düzeyde düşünmelerini sağlar. Karmaşık yapılı problemler öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünmelerine yardımcı olur.

Öğrencileri nasıl öğreneceğini öğrenmeye teşvik eder.

Öğrenciler arasındaki birlikteliği arttırır.

Sınırlılıkları:

Daha fazla zaman alır. İçeriğin sınırlandırılması ve kavramlar etrafında yapılandırılması gerekir.

Öğretmenin süreci iyi yönetmesi, yardıma ihtiyacı olan öğrencileri ve grupları belirlemesi ve gerektiğinde yardım etmesi gerekir.

3) Etkin Öğrenme

Tartışma, araştırma, problem çözme etkinliklerine ağırlık verir.

Öğrenciler kendi öğrenme hedeflerini saptamakta, öğrenme etkinliklerini planlamakta, uygun öğretme stratejisini seçmekte ve öğrenme sürecini değerlendirmektedir.

Etkin öğrenmenin kullanıldığı sınıfın özellikleri

Güven

Kendine güvenen öğrencilerin kendilerine ve başkalarına saygı duydukları görülmektedir.

İnsan olarak değerlerinin başarılara bağlı olduğunu düşünmezler.

b) Enerji

Katılımcıdırlar. Sınıf sürekli çalışmaktadır. Zamanını boşa geçiren kimseye rastlanmaz.

Özdenetim

Öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur. Kendini yönetir ve güdüler.

Öğrenci kendi hızını kontrol etmekte ve çalışmalarını yönetmektedir.

Gruba ait olma

Öğrenciler idari personelle ve diğer yöneticilerle olumlu ilişkiler kurmuştur. Saygı görürler ve saygı duyarlar.

Farkında olma

Öğrenciler düşünceli ve uyanıktır, sınıfta neler olduğunu bilirler. Dikkatli, meraklı, yaratıcı ve gayretli öğrenciler göze çarpar. Diğerlerine karşı duyarlıdırlar.

Ayrıca, etkin öğrenme sınıflarında şu özellikler dikkati çeker.

Dinlemekten çok derse katılırlar.

Öğrenci becerilerini geliştirme daha önemlidir.

Öğrenciler daha üst düşünme düzeylerine çıkarlar.

Öğrenciler okuma, yazma, tartışma gibi etkinliklere teşvik edilir.

Öğrencinin tutum ve değerleri dikkate alınır.

 

4)      Çoklu Zeka Kuramı (GARDNER)

Çoklu zekanın iki temel dayanağı vardır.

Bütün insanlar zekaların tümüne sahiptir.

Herkes birbirinden farklıdır. Çünkü herkesin farklı bir kişiliği, mizacı ve zeka profili vardır.

Sözel – Dilsel Zeka

Sözcükleri hem sözlü hem yazılı olarak etkili bir biçimde kullanma becerisidir.

Özellikleri

Dinleme, okuma, yazma ve tartışma yolu ile öğrenir.

Okunanı kolaylıkla anlar, yorumlar ve hatırlar.

Hikaye anlatma, şiir okuma, yazma konularında isteklidir.

İkna edici konuşmalar yapar.

Dil bilgisi kurallarını doğru olarak kullanıp, çarpıcı bir anlatım dili kullanır.

Yaşına göre zengin bir kelime haznesi vardır.

Mantıksal – Matematiksel Zeka

Bu tür zekaya sahip olan kişiler mantık kurallarını, sayıları, neden-sonuç ilişkilerini çok iyi kullanan kişilerdir.

Bu zeka türünde gelişmiş insanlar, nesneleri tanımlamada, analiz etmede ve matematik gibi konularda başarılıdırlar.

Özellikleri:

Zaman, nicelik, neden-sonuç kavramlarına duyarlıdır.

Matematiksel problemleri kolayca çözebilir.

Grafik ve istatistik ifadelerini kolaylıkla yorumlayabilir.

Matematik dersini, bulmaca çözmeyi, dama ve satranç oynamayı sever.

Teknolojiyi iyi kullanır.

Görsel – Uzamsal Zeka

Üç boyutlu bir nesnenin görüntüsünü, o nesneyi görmeden zihninde canlandırma ve ayrıntıları görebilme yeteneğidir.

Yapılara, şekillere, uzaya, renklere ve çizgilere duyarlıdır.

Özellikleri:

Görerek ve gözlemleyerek öğrenir.

Yüzleri, renk, şekil ve detayları rahatlıkla hatırlayabilir.

Yönünü yardım almadan bulabilir.

Hayal gücü kuvvetlidir. Resimlerle ilgilenmek, objeleri şekillendirmekten zevk alır.

Yaşına göre ilginç yapılar ve modeller oluşturur.

Bedensel – Kinestetik Zeka

İnsanın düşüncelerini, duygularını ifade ederken ve problemleri çözerken bedenini kullanma yeteneğidir.

Özellikleri:

Çevreyi hareket ederek ve dokunarak keşfeder.

Ne söylendiğinden çok ne yapıldığını hatırlar.

Drama ve oyunlarda rol almak hoşuna gider.

Taklit yeteneği güçlüdür.

Bir yerde uzun süre kaldığında kımıldanmaya ve hareket etmeye başlar.

Motor becerileri gerektiren etkinliklerde başarılıdır.

Müziksel – Ritmik Zeka

Duygularını ifade etmede müziği ve ritmi bir araç olarak kullanma yeteneğidir.

Özellikleri:

İnsan sesi, doğa sesi ve müziğe tepki gösterir.

Öğrenme ortamındaki seslere karşı duyarlıdır ve müzikle çalışmaktan zevk alır.

Bir melodiye bedeniyle eşlik eder.

Müzik aletlerini çalmada başarılıdır.

Şarkıların melodilerini çok iyi hatırlar.

Güzel şarkı söyleyebilme sesine ve yeteneğine sahiptir.

Sosyal – Bireyler arası Zeka

Diğer bireylerin ruh hallerini, duygularını, düşüncelerini anlama ve onlarla iyi iletişim kurma ve etkileşimde bulunma yeteneğidir.

Özellikleri:

Diğer insanlarla sürekli iletişim içindedir.

Başkalarının duygu ve düşüncelerini dikkate alır.

Grup çalışmalarında liderdir.

İkna yeteneği güçlüdür.

Başkalarıyla çalışmayı ve oynamayı sever.

En az bir yada birden fazla yakın arkadaşı vardır.

Özedönük – İçsel Zeka

Bireyin kendisinin, güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme, hedeflerini belirleme ve davranışlarını yorumlama yeteneğidir.

Özellikleri:

Bağımsız çalışmayı sever.

Amaçlarının farkındadır.

Hayattaki başarı ve başarısızlıklardan ders alır.

Yalnız çalışmayı yada oynamayı tercih eder.

Hakkında çok konuşmadığı bir yada daha fazla hobisi vardır.

Doğa Zekası

Doğal kaynaklara, doğa ve çevreye ilgi duyan, çevresinde gördüklerini tanıyan bireylerdir.

özellikleri

Doğada inceleme yapmayı sever.

Bitkilerden türlerine göre koleksiyon yapar.

Kapalı mekanlar dışında, açık havada çalışma olanaklarını arar.

Hayvan beslemeye ve bitki yetiştirmeye eğilimlidir.

SD  hikaye dergi okuma, öykü yaratma, mektup yazma, not alma

MM neden sonuç ilişkisi, analiz etme, deney yapma, kavram haritası yapma

GU harita, grafik, şekil kullanma, resimlerle hikaye oluşturma, boyama

MR şarkı söyleme, fon müziği kullanma, müzik aleti kullanma

BK drama, rol yapma, ürün tasarlama, yarışmalar

SB grup çalışması, tartışma, birisine bir şey öğretme

Öİ günlük tutma, kendi kendini değerlendirme, bireysel projeler

D okul dışı geziler, bitki ve hayvanları inceleme, müzeye gitme

 

5)      İşbirliğine Dayalı Öğrenme (John DEWEY)

Öğrencilerin bir problemi çözmek yada bir görevi yerine getirmek için küçük gruplarla çalıştıkları, işbirliğine dayalı çabaları sonucu ödül aldıkları bir öğrenme yaklaşımıdır.

İşbirliğine dayalı öğrenme; sorumluluklarını yerine getirme, farklı fikirlere hoşgörülü olma ve kendine güvenme gibi amaçların gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Özellikleri

Öğrenciler öğrenme materyalini birlikte çalışırlar, yüzyüze etkileşim vardır.

Gruplar heterojen biçimde oluşturulur.

Bireysel sorumluluk esastır. Her bireyin grup içindeki performansı değerlendirilir. Öğrencilerin bireysel başarısı grup başarısını arttırır.

Öğrenciler birbirinin öğrenmesinden sorumludur. Dönüt, pekiştirme, destek öğretmenden değil, öğrencilerden gelir.

Ödüller gruba yöneliktir.

c)      Öğretme yöntemleri 

Anlatma Yöntemi

Bu yöntem, derse giriş yaparken, konuyu özetlerken yada bir konuyla ilgili bilgi aktarırken kullanılır.

Daha çok sunuş yoluyla öğretme stratejisinin kullanımında ve bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

Özellikleri:

Öğretmen merkezlidir.

Aynı anda birçok kişiye bilgi aktarılır.

Dinleyenler konuyla ilgili organize bir görüş kazanır.

Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verilir.

Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır.

2)      Tartışma Yöntemi

Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Daha çok buluş yoluyla öğretim stratejisinin kullanımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

Özellikleri:

Öğretmen-öğrenci etkileşimi söz konusudur.

Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler vermesi için imkan sağlar.

Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemesi ve yorum yapmasını sağlar.

Analiz, sentez, değerlendirme gücü kazandırır. 

Tartışma türleri

Panel: Küçük bir uzmanlar grubunun, bir konu üzerinde duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla yaptıkları tartışma.

Sempozyum: Küçük bir konuşmacı grubun, belirli bir konunun değişik yönlerini tartıştıkları öğretme tekniği.

Forum: Değişik görüşlere sahip kişilerin herhangi bir konudaki sorunları tartıştıkları öğretme tekniğidir.

Kollegyum: İki panelden oluşan bir grup tartışması tekniğidir. Birinci panelde uzman kişiler, konuya ilgi duyan öğrenciler vardır. İkinci paneldekiler soru hazırlarlar.

 

3)      Örnek Olay Yöntemi

Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır.

Daha çok buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

Özellikleri:

Öğrenci merkezlidir.

Öğrenciler, bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahip olurlar.

Bir problemi çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler.

4)      Gösterip-Yaptırma Yöntemi

Bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama; sonrada öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur.

Bu yöntem daha çok uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

Özellikleri:

Gösteri öğretmen merkezli, yapma işlemi de öğrenci merkezlidir.

Bu yöntem daha çok öğrencilerin psiko-motor becerileri kazanmalarında etkilidir.

Öğrenciler becerileri yaparak yaşayarak öğrenirler.

5)      Problem Çözme Yöntemi

İstenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar açısından seçme ve kullanmadır.

Bu yöntem daha çok araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında, bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında ve bu alanın analiz ve sentez özelliklerini geliştirme de kullanılır.

Özellikleri:

Öğrenci merkezlidir.

Öğrencide ilgi ve güdülenmeyi arttırır.

Daha kalıcı izli öğrenmeler oluşturur.

Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir ve bilimsel tutum kazandırır.

6)      Bireysel Çalışma Yöntemi

Bir öğrencinin bir konuyu yaparak yaşayarak öğrenme yoludur.

Araştırma ve tam öğrenme yoluyla öğretme yaklaşımlarında, ayrıca analiz ve sentez düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

Özellikleri:

Öğrenci merkezlidir.

Öğrenci yaparak yaşayarak öğrenir.

Her öğrenci öğrenme durumunu kendine göre ayarlar.

Öğrenme, öğrencinin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olarak yapılır. 

d)     Öğretim teknikleri

Grupla Öğretim Teknikleri

Beyin Fırtınası

Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir.

Özellikleri:

Toplantının amacı yada sorunun ne olduğu belirtilmeli

Zaman sınırı belirlenmeli

Tartışma süresi bitince söylenenler analiz edilmeli, değerlendirilmeli ve yeniden örgütlemesi yapılmalı

Beyin fırtınasında yararlanılan çözüm yolları:

Benzerinden yararlanma

Fikir bağlantıları kurma

Zarardan yarar çıkarma

b)      Gösteri

İzleyici grubun önünde bir işin nasıl yapılacağını göstermek yada genel ilkeleri açıklamak için kullanılan bir tekniktir.

c)      Soru-cevap

Bu teknik, öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandırma bakımından oldukça önemli ve her dersin öğretiminde kullanılan bir tekniktir.

d)      Rol Yapma

Öğrencinin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade etmesini sağlayan bir öğretme tekniğidir.

e)      Drama

Öğrenci hangi durumda nasıl davranması gerektiğini yaşayarak öğrenir.

Problem çözme ve iletişim kurma yeteneği gelişir.

Etkili ve dikkatli dinleme yeteneği geliştirir.

Kişinin kendine olan güvenini arttırır.

Anlama yeteneğini ve yaratıcılığı arttırır.

Akıcı konuşmayı geliştirir. 

Benzetim ( Simülasyon)

Benzetim, sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarını sağlayan bir öğretim tekniğidir.

Bu sayede bireyler;

İleride alabilecekleri rollere daha iyi hazırlanmakta

Bildikleri ilkeleri hayata geçirebilme yetilerini geliştirmekte

Öğrenmeye daha çok güdülenmekte

Analiz ve sentez yapabilme yetilerini geliştirmekte

Diğer bireylerle daha iyi iletişim kurabilmektedir.

İkili ve Grup Çalışmaları

Sınıftaki öğrenci sayısına en az iki en çok sekiz ile on kişinin bir araya gelerek aynı konu üzerinde ortak amaçlarla yaptıkları çalışmaya denir.

Mikro Eğitim

Yüz yüze eğitimin gerçekleştirilmesi için sınıf içinde uygulanan bir tekniktir.

Öğretmen yetiştirmek, öğretmen adaylarına kişilik kazandırmak ve araştırma yeteneklerini geliştirmek amacı güdülür.

Eğitsel oyunlar

Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan etkinliklerdir.

 

B.     Bireysel Öğretim Teknikleri

Bireyselleştirilmiş Öğretim

Öğretim öğrenci merkezlidir.

Öğrenciler arasındaki bireysel farklılığın giderilmesi, her öğrencinin öğrenme hızına uygun düşecek bir öğretimin yapılması bireyselleştirilmiş öğretim sayesinde olur.

Öğretmen etkinlikleri düzenler ve yönetir.

Programlı Öğretim

Temelde öğretimin bireyselleştirilmesi ve hatanın en aza indirilmesi gibi iki önemli yenilik getirmektedir.

Skinner’in Pekiştirme İlkeleri

Küçük adımlar ilkesi:

Üniteler adım adım öğrenciyi ilerlemeye yöneltecek şekilde düzenlenmelidir.

Etkin katılım ilkesi:

Bu aşamada bir alıştırma yada soru bulunur. Soru bilginin kazanılıp kazanılmadığını yoklamaktan başka bilgiyi edinmede ve özümlemede bir araçtır. Soru öğrenme olayını gerçekleştirir.

Başarı ilkesi:

Sorular öğrencilerin başarabileceği güçlük düzeyinde olmalıdır. Güçlüğü aşmak bir sonraki öğrenmeler için gerekli olan güdüyü oluşturur.

Anında düzeltme ilkesi:

Öğrenci soruyu cevapladıktan sonra doğru cevapla karşılaşmakta, böylece kendini kontrol etmekte ve düzeltmede hemen yapılmış olmaktadır. Anında kontrol pekiştirmenin temel öğesidir.

Dereceli (kademeli) ilerleme ilkesi:

Yapılacak işlemlerin düzeyi basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora doğru olmalıdır.

Bireysel hız ilkesi:

Öğrenci zamanı kendine göre ayarlar. Başarısızlık, söz konusu değildir. Böylece sınıf ortamında öğrenciler arasında düzey farklılığının yarattığı olumsuzluklar da ortadan kaldırılmak istenmektedir.


Ekleyen:Emrah Kılınç
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Açıköğretim Fakültesi Çıkmış Sorular ve Cevapları(5451)

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ(5443)

Öğretim Yöntem ve Teknikleri(5442)

Bağımsız Devletler Topluluğu(5435)

Mikro Öğretim Yöntemi ve Özellikleri(5432)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!