Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Sosyal Yardım Kurumları ve Kuruluşları
www.arsivbelge.com
Ülkemizde Yer Alan Sosyal Yardım Kurum ve KuruluşlarıSosyal Yardım Kurumları ve Kuruluşları dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Sosyal Yardım Kurumları ve Kuruluşları başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Ülkemizdeki Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşları

Kızılay: 11 Haziran 1868 tarihinde İstanbul’da kurulmuş olan bir sosyal yardım kurumudur. Geçmişte çeşitli adlarla anılmış olan bu kurum1935 yılında Kızılay Derneği adını almıştır.

Kızılay Derneğin’nin Amacı; Bu derneğin amacı arkadaşlar, savaşta ve barışta yurt içinde, yurt dışında doğal afet ve felâketlere uğrayanlara yardım etmek, sağlık ve sosyal dayanışmayı desteklemektir. Ayrıca bu konudaki uluslar arası derneklerle amaç ve iş birliği de yapmaktatır.
Kızılay; savaşta ve hükümetin ilân ettiği olağanüstü durumlarda silâhlı kuvvetlere yardımcı olur. Bulaşıcı hastalıklara karşı açılan mücadeleye katılır. Ülkemizde ve yabancı ülkelerde meydana gelen doğal afetlerde zarar görenlere yardım elini uzatır. Hükümetlerin belirttiği yerlerde hastahaneler açar. Barış döneminde hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirir. Kan bulma hizmetlerini düzenler ve yürütür. Yoksullara yardım eder. Bu alanlarda çalışmak için gönüllü kuruluşlar oluşturur. Gerekli yerlerde aş evleri açarak yoksul ve öksüz çocuklara yardım eder.
Kızılay’ın gelir kaynakları nelerdir; üyelerden topladığı aidatlar, dernek yayınları, pul ve rozetlerdir. Düzenlenen piyango,balo ile daha başka eğlencelerden elde edilen gelirler de Kızılay’ın kaynakları arasında yer alır. Ayrıca vatandaşlar tarafından yapılan bağış ve yardımlar bazı malların satışından ve kiralardan sağlanan gelirler Kızılay’ıngelir kaynaklan arasındadır. Toplum içinde mutlu, huzurlu ve güvenli yaşayan insanların çeşitli konularda birbirlerinin yardımlarına ihtiyaçları vardır. Bu kadar yararlı hizmetler veren Kızılay’a yardım etmek her vatandaşın en kutsal görevlerinden biridir.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu:
Temeli Mithat Paşa’nın Tuna valiliği sırasında atılan bir yardım kurumudur. Bu kurumçeşitli aşamalardan geçtikten sonra 1935 yılında “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ” adını almıştır. Derneğin bu günkü adı ise “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu” dur
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun Amacı: Korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç çocuklara, özürlü ve yaşlılara bakmak ve onları topluma kazandırmaktır. Toplum olarak da bize; ihtiyacı olanlara ilgi göstermek, onlara yardım etmektir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yurdun birçok yerinde bakım evi çocuk yuvası, hastahane ve dispanser açar, Şehitlerin eş ve çocuklarını, malûl ve gazileri korur. Onların toplumdakendilerine yakışır bir hayat sürmelerini sağlar.

Bu kurumun gelir kaynakları ise; halktan topladığı bağışlar ve devletin yaptığı yardımlardır.

Yeşilay
1920 yılındaİstanbul’da kurulmuş olup amacı Türkiye sınırları içindesigara, alkol ve bütün uyuşturucu alışkanlıklarını önlemektir.
Alkollü içkiler, uyuşturucu maddeler ve sigara insan sağlığı için çok tehlikeli olan maddelerdir. Bunları kullanan kişilerde zararlı maddelerin etkisi kan ve solunum yolu ile bütün vücuda yayılır. Zamanla insan iradesini zayıflatır ve insanı çok genç yaşta hasta eder.
Gençleri içkiden ve benzeri zararlı alışkanlıklardan koruyan bu derneğin çalışmalarına yardımcı olmak en başta gelen görevlerimizdendir.

Türk Hava Kurumu
Yurdumuzun kurtarıcısı Büyük Önder Atatürk”İstikbâl göklerdedir”diyerek havacılığa verdiği önemi belirtmiştir. 1925 yılında Atatürk tarafından kurulan bu kurumun başta gelen amacı; Türk gençlerine havacılığı sevdirmektir. Havacılığın sivil ve askerî alanlardaki önemini kavratmak ve gelişmesi için çalışmaktır.
Türk Hava Kurumu’nun amacı doğrultusunda Türkkuşu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak gençleri havacılığın çeşitli dallarında yetiştirir. Uçak, planör, paraşüt ve model uçak kursları açar. Gençler arasında yarışmalar düzenler.
Türk Hava Kurumu gelirini vatandaşların bağış, fitre ve zekâtlarından sağlar Yurt savunmasında büyük önemi olan bu kuruma gönülden yardım etmek asil görevlerimiz arasındadır.

Millî Eğitim Vakfı
Yurdumuzun kalkınmasında, çağdaş ve ileri ve gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesinde eğitimin rolü çok büyüktür. Yurdumuzda yaşayan vatandaşlarımızın en iyi eğitimi alması, millî eğitimin hedefleri arasındadır. Ancak büyük yatırımlar gerektiren bu hizmetlerin tümünü devlet bütçesinden beklememek gerekir. “Kendi okulunu kendin yap” kampanyası ile yurdumuzun her köşesinde olumlu sonuçlar elde edilmektedir.
Millî Eğitim Vakfı hayırsever vatandaşlarınkamu kurum ve kuruluşlarının katkılarım en iyi şekilde değerlendirmek için kurulmuştur (19 Şubat 1981)
Vakıf, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların her türlü eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Millî eğitimin gelişmesi için sosyal ve kültürel tedbirler alır.


Gönüllü Yardım Kuruluşları
Toplumların hayatında dayanışma ve yardımlaşmanın çok büyük önemi vardır. Yurdumuzda bu amaçla kurulmuş gönüllü yardım kuruluşlarının sayısı pek çoktur. Bu yardım kuruluşları; insan hakları, kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç yaşlılar, özürlüler, doğal afetler vb konularda mağdur olmuş vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmaktadırlar. Böylece bu durumdaki vatandaşlarımızın sorunlarının kısa sürede çözülmesine önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Bu kurumların çalışmasına bizler de maddî ve manevî yardımda bulunmalı, çalışmalarına her zaman destek olmalıyız. Unutmamalıyız ki bir gün yardıma muhtaç duruma gelmemiz hâlinde en büyük desteği bizler de bu kuruluşlardan göreceğiz.

Ülkemizde bu amaçla çalışmalar yapan başlıca gönüllü yardım kuruluşları şunlardır:

Türkiye Deprem Vakfı Hakkında: Bu kuruluşların temel amacı; deprem öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler konusunda, ülke içinde ve dışındaki ilgili kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve etkinliklerini desteklemektir. Ayrıca depreme karşı koruyucu önlemler konusunda topluma eğitim vermek, bu amaçla kurslar açmak, konferanslar düzenlemek, bilimsel araştırmalar yapmak ve depreme dayanıklı binaların yapımında danışmanlık hizmeti vermek de amaçları arasındadır.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Hakkında: Bu derneğin temel amacı; dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaza ve kaybolma olaylarında vatandaşlara yardımcı olmaktır. AKUT, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda doğru arama ve kurtarma çalışmalarıyla başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmakta ve can kaybını en aza indirmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalarını gönüllü olarak profesyonel bir yaklaşımla sürdürmekte ve kazazedelere temel ilk yardım desteğini de sağladıktan sonra onların emniyetli ortam koşullarına nakillerini de gerçekleştirmektedir.

Türkiye Sokak Çocukları Vakfı Hakkında: Bu vakfın temel amacı; terkedilmiş, ihmâl edilmiş veya başka nedenlerle sokakta yaşayan çocuklara sahip çıkmaktır. Çalışmalarını bu çocukları, kötü alışkanlıklara veya suçluluğa itilme ve davranış bozukluklarına kapılma tehlikesine karşı koruma, onları barındırma, eğitme ve tedavi etme, ayrıca iş sahibi yaparak topluma kazandırma çerçevesinde yürütmektedir.

İhtiyar Huzur Köşeleri Derneği Hakkında: Bu derneğin amacı, kimsesi olsun olmasın, maddî ve manevî bakıma muhtaç yaşlıların insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Bu amaçla onların bakım ve her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak yaşamlarının son dönemlerini rahat ve huzurlu geçirmeleri ile ilgili çalışmaları gönüllü olarak sürdürmektedir.

Türkiye Sağır ve Dilsizler Cemiyeti Hakkında: Bu cemiyetin amacı, yurdumuzdaki duyma ve konuşma özürlü vatandaşlarımızı ülkeye yararlı birer birey durumuna getirmektir. Bu amaçla bunlara yardımcı olacak kurslar açar, barındırma yurtları ve rehabilitasyon merkezleri kurar. Ayrıca onlara sosyal yardım ve destekte bulunur.

Çocuk Sevenler Derneği Hakkında: Bu derneğin amacı, çocuk yuvaları, çocuk yetiştirme yurtları vb kurumlarda korunan veya buralarda korunamayan bütün yardıma muhtaç çocuklara çeşitli sosyal yardımlarda bulunmaktır. Ayrıca çocuk ıslah evlerinden çıkıp çeşitli nedenlerle çevresine dönemeyen, öğrenimlerini başarıyla sürdüren ve korunması gereken çocukları barındırmak, bunların yetişmelerini sağlamak da kuruluşun amaçları arasındadır. Bundan başka, yüksek öğrenim çabasında olup maddî olanakları olmayan gençlere burs vererek öğrenimlerini desteklemek, gerekirse bunları dernek evinde barındırmak da kurulusun amaçları arasında yer almaktadır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Hakkında: Bu vakfın amacı, yurdumuzun iyi eğitilmiş vatandaşlara daha çok sahip olmasını sağlamaktır. Temel hedefi, eğitimde teknolojinin, bilgisayar vb araçların daha yoğun kullanılması ve bilginin daha kalıcı olmasını sağlamaktır. Bu amaçla çeşitli çalışmalar yapmakta, eğitim parkları oluşturmaktadır.

Ayrıca; Kimsesiz Çocukları Koruyan Kurumları şöyle sıralayabiliriz:

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV)
Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Geleceğimizin Çocukları Vakfı
KIMSEV - Kimsesiz Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
19. yy Osmanlı Devleti Siyasi Sosyal Ekonomik Durumu(5573)

Yerinden Yönetim Kuruluşları(5509)

Facebook ve Twitter Hakkında Önemli Bilgiler(5496)

Sosyal Medya Uzmanı (10 Adımda)(5494)

Niklas Luhmann ve Sosyal Sistemler Kuramı(5493)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 4

Tüm Yorumlar Aşağıda Listelendi!

hale türk - 10.03.2016, 16:04
 

yardım edermisiniz türkiyede kimsesiz çocuklarrı barındıran devlet kurumu


EQXO - 25.03.2016, 11:24
 

Sosyal Yardım Kurumları ve Kuruluşları


ömer - 05.04.2016, 08:26
 

yasu


AZRA TÜRKMEN - 07.04.2016, 17:45
 

ÇOK GÜZEL SAOLUN. ÖDEVİME ÇOK YARDIMCI OLDU


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!