EBYS ler ile EDYS ler (Elektronik Döküman Yönetim Sistemleri) karıştırılmamalıdır. EBYS çözümlerinin bulundurması gereken özellikler, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü‘nce belirlenen yönetmeliklere uygun kullanım sağlayacak şekilde oluşturulan TSE TS 13298 ulusal standardınca belgelendirilmektedir. EBYSler kapsamca EDYSlerden daha detaylı olmakla beraber TSE TS 13298 standardını taşıyabilmek için pek çok teknik konuda üst seviye denetimleri bulundurmalıdırlar.

EBYS çözümlerinden en temelde, elektronik arşivleme kavramları konusunda SDP(Standart Dosya Planı) yaklaşımına göre geliştirilmiş, gelecekte gerçekleştirilecek idareler arası elektronik ortamda belge dolaşımı sistemlerine Devlet Teşkilatı Haberleşme kodlarına göre rahatça entegre olabilecek, e-imza işlemlerinde hızlı ve güvenilir bir kullanım sunması beklenmektedir.

*Kurumların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri paydaşları ile paylaşması kurumsal faaliyetlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve sade bir kurum yapısı günümüzde modern ve demokratik kurumların temel hedefi haline gelmiştir.

E-kurum yapısının temelini ise elektronik bilgi sistemleri oluşturmaktadır. Kurumlarca üretilen bilgi ve belgelerin verimliliğinin arttırılması için ortak standard ve politikaların belirlenmesi göz ardı edilemez bir gereksinimdir. Böyle bir çalışma kullanımı kolay, erişimi hızlı, güvenilir, ucuz, sürekli ve sağlam “elektronik kurum” yapısının oluşumuna katkı sağlayarak genelde “e-toplum“a geçiş sürecini hızlandıracaktır.

E-kurum faaliyetleri sonucu oluşan elektronik dokümanların belge vasfının korunması, onların üretim aşamasında ve hatta üretim öncesinde elektronik bilgi sistemleri tasarımı aşamasında ele alınmalarını gerekli kılmaktadır. Belge kavramının sistem tasarımcıları ve kullanıcılar tarafından iyi algılanması ve belge yönetimi gereksinimlerinin uygulanması gerekmektedir. Elektronik belge yönetimi son derece geniş ve karmaşık bir alandır. Bu alan bir sistem yaklaşımı ile ele alınmalı ve sistemi oluşturan öğelerin birbiri ile uyumlu çalışması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Sistemi oluşturan öğelerin başında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) yazılımı gelmektedir. Elektronik belgeyi yönetmeye talip her kurum bu konuda uzmanlaşmış bir yazılıma ihtiyaç duyacaktır. Bir EBYS yazılımı hiç şüphesiz kurum ERP yazılımlarının bir parçası olarak üretilebilir ya da kurum fonksiyonlarını elektronik ortamda yürütmek için kullanılan diğer yazılımlarla entegre alışabilen bağımsız bir paket de olabilir. Sistemi oluşturan bir diğer öğe kurumsal politika ve prosedürlerdir. Kurum bilgi ve belge yönetimi prosedürleri EBYS için bir girdi olarak düşünülebilir.