Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi
www.arsivbelge.com
Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

ÇOCUKLARDA PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 Hayatın doğal unsurlarından biri de problemlerdir. Kainatta hayatın başlamasıyla birlikte, problemler de yaşanmaya başlanıştır. Halen de yaşanmaya devam etmektedir. Hayatın bu kanunu problemlerin bundan sonra da yaşanacağını göstermektedir. Hatta, yarının bugünden daha karmaşık olacağı tahmin edilmektedir. O zaman yapılması gereken bu problemlerle baş etmesini öğrenmektir. Bir başka anlatımla, problem çözme becerilerini kazanmak ve bu problemleri çözmektir.  

Problem çözme, belli bir durum çerçevesinde düşünebilme, ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına karar verebilme, eldeki imkanları kullanabilme ve bu yolla çözüme ulaşmaktır. Daha geniş tanımla problem çözme, problemin tanımlanması, probleme ve çözümüne ilişkin bilgilerin toplanması, en uygun çözüm yolunun uygulamaya konulması ve sonucun değerlendirilmesidir.

Kişisel, sosyal ve mesleki alanlarda karşılaşılan problemlerin çözümü için bireyin bazı becerilere sahip olması gerekir. Bu konuda pek çok beceriden söz edilebilir. Bunların çoğunu kapsayan üç beceri 1)eleştirel düşünme, 2)planlama ve organize etme ve 3)gözden geçirme ve değerlendirmedir.

Kişiler arası problem çözme becerisi yaşamın ilk yıllarından itibaren desteklenmesi gereken, tüm yaşam boyu süren becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, 4 yaş kadar erken bir dönemde çocukların uygun bir eğitimle problem çözücü düşünme biçimini kazanabileceği belirtilmektedir.
Tabii bu eğitimin verilmesinde anne baba tutumlarının çok önemli olduğunu unutmamalı ve kendi tutumlarımızı çocuklarımız yararına yeniden gözden geçirmeliyiz. Yapılan araştırmalar;

Aşırı koruyucu ve aşırı baskı ve disiplinli ebeveyn tutumlarının çocuklarda problem çözme becerilerinin gelişmesini engellediğini, demokratik ebeveyn tutumlarının ise çocuklarda problem çözme becerilerini geliştirdiğini göstermiştir.

Çocuğunuza problem çözme becerisi kazandırmak istiyorsanız eğer sizlere bazı önerilerimiz var...
●Çocuğunuzu bir sorun anında mutlaka dinleyin ve onun ihtiyaçlarını, isteklerini anlamaya çalışın
●Çocuğunuza onu anladığınızı belirtin, onun düşüncelerini özetleyerek doğru anlayıp anlamadığınızı ona gösterin
●Problem hakkında kendi düşüncelerinizi çocuğunuza belirtin
●Çocuğunuzla beraber beyin fırtınası yaparak çözümler bulmaya çalışın
●Bulduğunuz tüm fikirleri not edin (gerçekçi olmayanları bile!!!)
●Çocuğunuzla birlikte listenizi gözden geçirin ve en uygun çözümü bulun

 

ÇOCUKLARDA SORUMLULUK

 Sorumluluk bireyin yaş,cinsiyet ve gelişim düzeyine uygun olarak yüklendiği yüklenmek zorunda olduğu görevleri yerine getirmesidir.Bu duygu erken çocukluk devrelerinden itibaren çocukta gelişir. İki buçuk yaşından itibaren,çocuğun döküp saçacağını bile bile ona kendi başına yemek yeme fırsat tanıma,döktüğü oyuncaklarını toplamasını bekleme,kendi odası ve yatağını kabullenmesini sağlama sorumluluk alma sürecinde çocuğu cesaretlendirir ve olumlu yol kat etmesini sağlar.Böylece çocuk kendini yöneteceğinden güven duygusunu kazanır.Aile içi iletişim -etkileşim sonucunda çocukta "ben değerliyim"ya da "ben değersizim" duygusu gelişir.

Ebeveynler olarak neler yapmalıyız?
1. Mesajınızı iletin :Öncelikle çocuğunuz, sizin ondan ne istediğinizi net ve açık bir şekilde bilsin..mesela,
 "Kardeşinle kavga etmeni istemiyorum"
 "Odanı toplamalısın"
 "Her gün bir saat ders çalışmanı istiyorum"
2. Şimdiye dek kullandığınız ve bir işe yaramayan cezalandırma yöntemlerini bırakın.
3. Çocuğunuza, istediğiniz yapmaz ise sonucun ne olacağını ve bundan da kendisinin sorumlu olduğunu söyleyin.
Mesela,
 "Kardeşinle kavga edersen sinemaya gidemezsin"
 "Odanı toplamazsan arkadaşlarınla buluşamazsın"
4. Bu son ve en önemli aşamadır..

 SOYLEDIGINIZ SÖZÜN ARKASINDA DURUN..ASLA YERINE +GETIREMEYECEGINIZ SOZLER SARFETMEYIN..

  

 ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ

        Günümüzde eğitim sürecinde akademik becerilerin geliştirilmesi kadar kişisel ve sosyal becerilerin gelişimi de son derece önemlidir.

       Sosyal beceriler, kişinin başkalarından pozitif tepkiler almasını sağlayacak ve negatif tepkiler almaktan kaçınmasına yardımcı olacak şekilde davranmasını mümkün kılan, sosyal açıdan kabul edilebilir öğrenilmiş davranışlardır. Hem gözlenebilir davranışları, hem de gözlenemez bilişsel ve duyuşsal öğeleri içerir. Kişisel olarak yararlı, karşılıklı yararlı veya öncelikle başkalarına yararlı olacak şekilde başkalarıyla etkileşme yeteneğidir.

         Bu becerilerin gelişmesi de sosyal yeterlik olarak adlandırılan gelişmelerle iç içedir. Bu gelişim alanları:

        *Kendini ifade etme, kendine güven

        *Arkadaşlarca kabul görme

        *Aile fertleri ve diğer önemli bireylerce kabul görme

        *Sosyal bağımsızlık

        *Destekleyici sosyal çevre olarak özetlenebilir.

            Sosyal becerilerin tesadüfî öğrenme ve bilişsel olgunlukla gelişmesi beklenir. Birçok çocuğun bu çok temel becerileri kendiliğinden kazanamadığını görmekteyiz. Bu becerilerin kazanılamaması okul başarısında, sosyal ilişkilerde ve uyum güçlüklerinde etkili bir faktör olabilmektedir.

            Çocuklar, davranışı göstermekten korkması, kaygı duyarak yapmaması veya o beceriyi öğrenmek için yeterince fırsata sahip olamaması gibi nedenlerle bir sosyal beceriyi öğrenememiş olabilirler. Okul ortamı bu becerilerin denenip geliştirilebileceği en uygun ortamlardır. Okul ve sınıf ortamlarında öğrenci etkileşimi için ne kadar çok fırsatlar yaratılırsa sosyal becerilerin geliştirilmesi de o kadar kolaylaşır. Eğitimciler olarak öğrencileri yeterince bilgilendirmeli ve cesaretlendirmeliyiz.

   Sosyal becerileri şu şekilde gruplayabiliriz:

     1-BAŞLANGIÇ SOSYAL BECERİLER

      —Dinleme

      —Konuşmayı başlatma                         

      —Konuşmayı sürdürme

      —Soru sorma

      —Teşekkür etme

      —Kendini tanıtma

      —Başkalarını tanıtma

      —Övme-İltifat etme

 

2-İLERİ SOSYAL BECERİLER

      —Yardım isteme

      —Bir gruba katılma

      —Yönerge verme

      —Yönergelere uyma

      —Özür dileme

      —İkna etme

 

3.GRUPLA BİR İŞİ YÜRÜTME BECERİLERİ

—Grupta iş bölümüne uyma

—Grupta sorumluluğunu yerine getirme

—Başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma

 

4.DUYGULARLA BAŞETME BECERİLERİ

—Kendi duygularını anlama

—Duygularını ifade etme

—Başkalarının duygularını anlama

—Karşı tarafın kızgınlığı ile başa çıkma

—Sevgiyi iyi duyguları ifade etme

—Korku ile başa çıkma

—Kendini ödüllendirme

 5.SALDIRGAN DAVRANIŞLAR İLE BAŞA ÇIKMAYA YÖNELİK BECERİLER

—İzin isteme

—Paylaşma

—Başkalarına yardım etme

—Uzlaşma

—Kızgınlığı kontrol etme(kendini denetleme)

—Hakkını koruma, savunma

—Alay etmeyle başa çıkma

—Kavgadan uzak durma

 6.STRES DURUMLARIYLA BAŞA ÇIKMA BECERİLERİ

—Başarısız olunan bir durumla başa çıkma

—Grup baskısıyla başa çıkma

—Utanılan bir durumla başa çıkma

—Yalnız bırakılma ile başa çıkma

—Zor bir konuşmaya hazırlanma

—Sıkılganlıkla başa çıkma

 

 7.PLAN YAPMA VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

—Ne yapacağına karar verme

—Sorunun nedenlerini araştırma

—Amaç oluşturma

—Bilgi toplama

—Karar verme

—Bir işe yoğunlaşma

 

  Her ders ve her ortam belirtilen becerilerin kazandırılmasında bir fırsat olarak görülmeli; derslerin işlenişinde kullanılan yöntem ve teknikler ile öğretme stratejilerinin seçiminde ve serbest çalışmalarda sosyal beceri eğitimi amacı da gözetilmelidir. Öğrencilerin edindikleri sosyal becerileri geliştirebilmeleri ve kalıcı hale getirebilmeleri için ev ortamında anne baba tutumlarının ve davranışlarının da benzer şekilde olması gereklidir. Bu konuda velilere de gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve iş birliğinin sağlanması gerekir.Öğrencilere bir sosyal beceriyi kazandırırken önemli bir nokta da öğretilmek istenen becerinin bir resim, bir hikâye, gerçek bir kişi gibi bir model özerinden gözlem yaptırılması veya gösterilmesi şeklinde olmalıdır. Böylece taklit etme yoluyla öğrenme gerçekleşir. Çocuğun arkadaş çevresi de önemli bir sosyal çevre olma özelliği taşır. Arkadaşlar sosyal becerilerin öğretilmesinde çok etkili modeller olabilmektedir.

     Öğrencinin yeni bir sosyal beceriyi kazanmasında, davranışlarına ilişkin bilgi edinmesi, diğer bir deyişle nasıl davrandığını bilmesi, daha sonra gerekli düzeltmeleri yapıp o beceriyi geliştirebilmesi için gereklidir.

     Bu üç şekilde yapılabilir:

     a)Öğrenciye, davranışlarını düzeltici bilgi verme yoluyla sözel olarak,

    b)Öğrencinin uygun ve istendik davranışlarını çeşitli ödüllerle pekiştirerek,

    c)Öğrencinin kendi kendini değerlendirmesi için bir program yaparak.

     Öğrenciye bir sosyal beceriyi kazandırmada pekiştireçler, o becerinin yerleşmesini kolaylaştırıcı nitelik taşır. Ödül tekniğini kullanırken şu noktaları göz önünde tutmak gerekir.

     a)Çocuğun hangi davranışının, hangi hareketlerinin ödüllendirileceği öncelikle belirlenmelidir.

     b)Ödüller, maddi veya sosyal ödüller olabileceği gibi öğrencilerin hoşlandığı etkinlikler de olabilir.

     Bu becerileri sınıf ortamında eğitim-öğretim programlarının bir parçası gibi uygularken çeşitli hikâyeler anlatma, drama ve sınıf içi tartışma, rol yapma yöntemleri de model gösterme teknikleri ile birlikte kullanılmaktadır.

    Öğrencilerin, öğretilen sosyal becerilerin gerekli yerlerde ve zamanlarda kullanmalarının sağlanması gerekmektedir. Davranışların, yeni becerilerin genelleştirilmesi otomatik olarak olmayacaktır. Genelleştirmenin sosyal beceri öğretme programının bir parçası olarak planlanması gerekmektedir.

    Öğretilen yeni becerilerin genelleştirilmesini ve kalıcı olmasını sağlamak için yapılabilecekler şöyle sıralanabilir.

     1.Öğrencilerin öğrendiği yeni beceriyi kullanabileceği dramatizasyon ortamları yaratılır.

   2.Beceriyi farklı ortamlarda çalışırken, yeni ortamla ilk çalışılan ortam arasında benzerlik olmasına dikkat edilmelidir, çünkü bazen bazı ortamlarda öğrenciye bilgi vermek zor olabilir.

   3.Öğretilen beceriyle ilgili tekniklerin aile bireylerine anlatılması öğrencinin beceriyi genelleştirmesinde yararlı olacaktır.

 4.Sosyal bir beceriyi öğretirken, öğrencilerin neler yapmaları gerektiği, hangi durumlarda neler yapabileceği açıklanmalı ve kendilerinin yapacağı işlemler aşama aşama ifade ettirilmelidir.

 5.Bu çalışmalardan bağımsız olarak öğrencilerin hayal gücü geliştirilmeye çalışılmalıdır. Çünkü genelleştirme programı içerisinde öğrencilerin hayal gücünü sık sık kullanmak durumundayız.

 6.Öğrencilere böyle bir becerinin neden gerekli olduğunu, hangi durumlarda bu beceriyi kullanabilecekleri anlatılabilir, örneklerle tartışılabilir.

 7. Öğrenilen yeni beceriler, öğrenci tarafından farklı ortamlarda kullanıldıkça ödüllendirme yapılır. Ancak ödüllendirmede;

     Ödülün zamanında verilmesi,

    Çeşitlendirilmesi,

    Zamanının değiştirilmesi,

    Ödüllendirmeyi farklı kişilerin yapması gibi hususların dikkate alınması yararlı olur.

 

KAYNAKÇA

Prof. Dr. Füsun AKKÖK
İlköğretimde Sosyal Becerilerin Geliştirilmesi

Hasan BACANLI

Sosyal Beceri Eğitimi


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Gelişimin Temel İlkeleri ve Büyüme - Hazırbulunuşluk - Öğrenme - Olgunlaşma(5691)

8D Problem Çözme Teknikleri(5528)

Problem Çözme Becerisi ve Terapisi(5518)

Klasik Optimizasyon Teknikleri ( Kuhn Tucker Gerek Şartlar )(5469)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!