Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

E Devlet Hakkında
www.arsivbelge.com
E Devlet Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
E Devlet Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

E Devlet nedir? Edevlet nasıl kullanılır

e Devlet,Türk vatandaşlarına devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda, bürakrasi olmadan, daha hızlı bir şekilde hizmet vermesidir Böylece, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir

Türk vatandaşları eDevlet Kapısını Nasıl Kullanabilirler?

Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb ) ile pek çok elektronik hizmetleri aynı adresten hizmet alabilirsiniz

E-Devlet Kapısından Ne Tür Hizmetler Verilmektedir?

# Bilgilendirme hizmetleri
# Entegre elektronik hizmetler
# Ödeme işlemleri
# Kurum ve kuruluşlara kısa yollar
# Güncel bilgiler ve duyurular
# Kurumlardan vatandaşlara mesajla

EDevlet Şifresi Nasıl Alınır

Şifrenizi, kendiniz şahsen başvuru ile, üzerinde T C Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi göstererek, PTT Merkez Müdürlüklerinden temin edebilirsiniz Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için yapılmaktadır
Şifre ile giriş yaptıktan sonra, sistem şifrenizi değiştirmeniz istemektedir Bu durumda PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan yenişifrenizi girmeniz istenmektedir Güvenliğiniz için şifrenizi bilgisayarda not etmeyiniz ve kimse ile paylaşmayınız

Kaynak: http://www.forumlord.net/d-e-f/113670-e-devlet-nedir-nasil-kullanilir.html

 E Devlet ile ilgili ayrıntılı açıklama

Ülkemizde yeni bir kavram olan  e-devlet, verimliliği artırmak amacıyla ve çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

Genel olarak açıklamaya çalıştığımız E-Devlet kavramının  çeşitli eserlerde de farklı unsurları ön plana çıkarılarak tanımlandığını görmekteyiz. Bu çerçevede yapılan bir tanıma göre  e- devlet çağdaş toplumlarda devlet ve birey ilişkilerinde, devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile, vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim  ve işlem ortamlarında  kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi demektir.

Benzer bir yaklaşımla “e-Devlet” kavramı, geleneksel devlet modeline göre daha ileri, temelde güçlü bir BT altyapısına ve uygulamalarına dayanan “daha iyi bir devlet yapısını” ifade etmektedir.

Bir başka tanımda ise e-devlet; kamu kuruluşları, vatandaşlar ve ticari kurumlar arasındaki bilgi, hizmet ve mal alışverişlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılarak performans ve verimlilik artışını hedefleyen devlet modeli olarak tanımlanmaktadır. Devletin bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanmasının devletin yapısına olan etkilerine vurgu yapan Fountain ise bu yönetim modelini bilginin ve iletişimin dijitalleşmesi ile ilişkilendirerek bu modeli uygulayaan devletleri "sanal devlet"ler olarak tanımlamaktadır.

e-Devlet projesi, en geniş anlamıyla daha iyi bir devlet yapısının oluşturulmasını amaçlar, yani e-Devlet, “e”den çok, “devlet”e odaklanmaktadır.  e-Devleti oluşturan temel unsurlar, e-Şirket, e-Kurumdur e-Vatandaş. Her biri kendi içerisinde “e” olgusunu gerçekleştirmeye uğraşacak ve birbirinden etkilenerek güçlenip gelişecek ve giderek e-devlet oluşacaktır. e-Devlet’in sunacağı temel hizmetlerin yönü üç grupta toplanmaktadır Bu gruplar Devletten Devlete,Devletten Vatandaşa,Devletten iş Yaşamına şeklinde sıralanmaktadır...

Niçin e-Devlet ?

Küreselleşmenin hızla ilerlediği ve ekonomik anlamda sınırların ortadan kalktığı bir dünyada, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, Türkiye ile diğer gelişmiş ülkeler arasındaki açığı artırmaktadır. Türkiye’nin bu açığı kapatabilmesi ve Bilgi Toplumuna ulaşabilmesi için devletin, gelişmiş teknolojiyi kullanması ve yeni bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir. Bu yapılanma modeli, e-Devlet olarak belirtilmektedir.  Fountain'ın da belirttiği gibi internet teknolojisinin yönetim üzerine etkilerinin önemi ve derinliği sadece sağladığı hızdan değil, koordinasyon, iletişim ve kontrol mekanizmalarını etkileme potansiyelinden de kaynaklanmaktadır; ki bu da örgütlerin doğasının köklü biçimde değişmesi anlamına gelmektedir. bu bağlamda, e-Devlet ile amaçlananlar;

·        Devletin Şeffaflaşması,

·        Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması,

·        Her düzeyde vatandaşın yönetime katılımının sağlanması,

·        Kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanarak iş ve veri yinelemesinin önlenmesi,

·        Kamunun hizmet verdiği vatandaşların yaşamalarının kolaylaştırılması,

·        Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve hızlandırılması olarak özetlenebilir.

          Bunların gerçekleşmesi durumunda sağlanacak yararlar şunlardır; 

·        Zamandan kazanç sağlanacaktır,

·        Maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır,

·        Memnuniyet artacaktır,

·        Ekonomik gelişim desteklenecektir,

·        Hayat kalitesi artacaktır,

·        Bireysel katılım artacaktır,

·        Kağıt bağımlılığı ve kullanımı azalacaktır,

·        Kamu ile olan işlemler için vatandaşın talep ettiği bilgilere bir noktadan ve doğru şekilde ulaşılacaktır. Böylece insan yanlışları en aza indirilecektir.

·        Bilgi ve iletişim teknolojileri ilk kurma maliyeti yüksek olmasına karşın zaman boyutundaki toplam sahip olma maliyetinin düşmesi, verilecek olan hizmetin daha hızlı sunulması, işletme giderlerinin azalması, doğru bilgiye ulaşım vb. olumluluklar hizmetin elektronik olarak sunumu için bir neden olacaktır.

·        Hem kamu hem de vatandaş için karar almada kolaylık ve hız sağlanacaktır.

·        Vatandaşın talebi ön plana çıkacaktır.

·        Vatandaş ile devlet arasındaki ilişki gelişecek, güven ortamı oluşarak kuvvetlenecektir.

·        Vatandaşın kamu ile işlerinde kısa sürede doğru bilgiye ulaşımı karşısında kamuya güveni artacaktır.

e-Devlete geçerken atılması gereken öncelikli adımlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 Hukuksal Altyapı:Gerekli hukuksal düzenlemelerin yapılması şart.

Teknolojik Altyapı: Teknolojik alt yapı tasarımları gerçekleştirilmeli ve uygulamaya hızlı bir şekilde geçilmelidir.

e-Devletin Finansmanı: Finansman için klasik bütçe hazırlama usullerinin dışına çıkılmalı ve yeni modeller oluşturulmalıdır.

İnsan: Toplumun düşünülen ve planlanan sistemlere uyumu ve sistemi kullanması için gerekli eğitim sağlanmalı değişim yönetimi gerçekleştirilmelidir.

Hizmet Altyapısını Oluşturmak: Kullanıcıların en verimli ve etkili bir şekilde hizmet alabileceği teknolojiler belirlenmeli ve gerekli alt yapı oluşturulmalıdır.

Hizmet Mekanizmasını Oluşturmak: Servis mekanizmasını oluşturmak, sistem bileşenlerinin bir arada çalışma prensiplerini belirlemeyi gerektirir. Bilgiye ulaşma, saklama, paylaşma prensipleri servis mekanizması tarafından belirlenir. e-Devlette tüm birimler arasında etkin bir veri paylaşım sistemi oluşturulmalı ve içerik meydana getirilmelidir.

Güvenlik ve Gizlilik: e-Devlet hizmetleri, kullanıcılarının bilgilerini güvenli bir ortamda saklamalı, ve kullanıcılar gizlilik prensiplerinin uygulandığından emin olmalıdırlar.

Kritik Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi: e-Devlet’e geçişte performans değerlendirmesi yapabilmek için kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bir Koordinasyon Merkezinin Oluşturulması: En Önemli önceliklerden biridir. Bütün Kamu kurumlarının tek bir koordinasyon merkezinden yönetilmesi ve tek bir Devlet portalının oluşturulması gerekmektedir.  Bunların yanı sıra bir diğer öncelik de sivil toplum örgütleridir (STÖ). e-Devlet mekanizmasını işler hale getiren devletler, STÖ’lerden büyük destek almışlardır. Bilgi teknolojilerine dayalı olarak organize olmuş sivil toplum örgütlerinin, Devlet organizasyonlarına katkıları oldukça yüksek boyutlarda olacaktır. Özellikle Devletin bu hizmetleri kullanacak vatandaşlar ile ilgili kararların (mevzuat, kanun, yönetmelik vb.) alınması sürecinde STÖ’lerin desteğini alması hem kararların etkiliğini artıracak hem de devlet ve vatandaşlar arasında güven duygusunun gelişmesine yardımcı olacaktır.

Günümüzde e-devlet devlet yönetimlerinin vazgeçilmez unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır.

R. Erdem ERKUL 

[1] Arifoğlu, A., A. Körnes, A. Yazıcı, M.K. Akgül ve A. Ayvalı (2002), E-Devlet Yolunda Türkiye, Türkiye Bilişim Derneği: Ankara. s.12

 [2] OECD (2003a), The e-Government Imperative: Main Findings, Policy Brief, OECD Observer, March 2003.

 [3] Türkiye Bilişim Derneği (2002), a.g.e, s.22

[4] Fountain J.E. (2005).Central Issues in the Political Development of the Virtual State. The Network Society and Knowledge Economy, Portugal in the Global Context, Lisbon, 4-5 Mart 2005.  s.2

[5] Fountain J.E. (2005). ag.e.,s.3

[6] Başbakanlık (2002), “Bilgi Toplumuna Doğru: Türkiye Bilişim Şurası Taslak Raporu”, Türkiye Bilişim Şurası, Ankara,s.212

[7] Başbakanlık (2002), a.g.e Ankara,s.212

 [8] Türkiye Bilişim Derneği (2002), a.g.e, s.29-30


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
İlk Türk Devletlerinde Devlet Teşkilatı(5377)

Osmanlı Devlet Teşkilatı(5375)

E vitamini(5370)

Eplan Hakkında(5369)

Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Teşkilatı(5367)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Toplam Yorum Sayısı: 1

Önceki Yorumları Göster!

Son 5 Yorum Aşağıda Listelendi!

Ziyaretçi - 14.11.2016, 18:13
 

yararli


Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!