Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Hayvan Barınakları ve Havalandırmanın Prensibi
www.arsivbelge.com
Hayvan Barınakları ve Havalandırmanın Prensibi dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Hayvan Barınakları ve Havalandırmanın Prensibi başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

Hayvan Barınakları ve Havalandırma

HAVALANDIRMANIN PRENSİBİ

Sıcak hava, soğuk havaya nazaran daha fazla rutubet absorbe edebilme kabiliyetindedir. Kış aylarında hayvanların neşrettikleri ısı sebebiyle havalandırma giriş deliklerinden barınak içerisine giren havanın sıcaklığı bir miktar yükselir ve dolayısıyla rutubet absorbe etme kabiliyeti de artar. Barınak havasında ve altlıkta mevcut rutubetin bir kısmını absorbe eder. Havalandırma çıkış bacasından çıkıp giderken de bu rutubeti beraberinde alıp götürür. Dışardan gelen bu hava akımı içerde uzun müddet kalırsa, izolasyon yapılmamış soğuk duvarlar ve canlar ila teması halinde sıcaklığını kaybeder ve içeriye ilk girişte ısınması sebebiyle absorbe ettiği rutubeti bu defa soğuması sebebiyle cam, duvarlar ve tavan üzerine bırakır. Barınak içinde gereğinden daha hızlı bir hava cereyanı mevcut ise, hayvanların neşrettiği vücut ısısı ile yeteri kadar ısınmadan dışarı atılacaktır. Bu sebeple rutubet absorbsiyon kabiliyeti artırılamayacağından ortamın fazlarutubetinin dışarı atılması temin edilemez.

Hayvanların vücut ısılarından bir miktarını ortama neşretmeleri sebebiyle çevrelerindeki hava ısınır. Isınan havanın, hacmi genişler, yani birim hacim ağırlığı azalır ve ısınan hava yükselmeye çalışır. Bu sebeple barınak dışındaki soğuk ve birim hacim ağırlığı fazla olan hava havalandırma giriş deliklerinden barınak içine girerek içerideki sıcak havayı yukarıya doğru kaldırır» Hayvanların ısı neşri devamlı olduğundan yukarıya doğru hava akımı da devamlıdır. Bu sıcak hava çatıdaki havalandırma bacasından barınağı terk eder. Yükselen ve barınağı terk etmek için havalandırma bacasına yönelen havanın soğumamasını temin için çıkış bacasının çok iyi izole edilmiş olması gerekir.

1.2 - HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN ESASLARI

Havalandırma sisteminin esasları aşağıda gösterilmiştir:

- Havalandırma sisteminde uygun şekilde yerleştirilmiş yeterli sayıda ve ebatta hava giriş delikleri mevcut olmalıdır,

           - İçeriye giren havaya; döşeme veya tavanı yalayıp geçmeyecek, dışarıya doğru akışı güçleştirmeyecek ve hayvanların üzerinde hava cereyanı hasıl etmeyecek şekilde yön verilmelidir.

- Dışarıya atılacak havanın binayı uygun bir hızda terk etmesini temin edecek kapasitede bir hava çıkış deliği mevcut olmalıdır. Bu çıkış deliği uygun bir fan, muntazam planlanmış bir delik veya çatı aşıkları arasında bu maksatlar için bırakılmış açıklıklar olabilir,

- Rüzgarın olup olmaması havalandırma sisteminin iyi bir şekilde çalışmasına engel olmamalıdır,

- Havalandırma sistemi ani hava değişikliklerinde dahi çok az bir bakım ile çalışabilmelidir.

1.3 - HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Hayvan barınaklarında genellikle iki tip havalandırma sistemi kullanılır. Bunlardan birisi tabii havalandırma (tabii çekimli), diğeri ise suni (elektrikle çalışan, mekanik, fanlı veya cebri çekimli) havalandırmadır. Çeşitli bölgelerde ve çeşitli tipteki barınaklarda havalandırma sisteminin seçimi aşağıdaki faktörler dikkate alınarak yapılmalıdır:

-Hayvan barınağında elektrik bulunup bulunmaması,

-Barınak kapasitesi,

-Barınak tasarımı„

-Yörenin iklimi,

-Barınaktaki yetiştirme sistemi.

1.3.1.1  Tabii Havalandırma Tesislerinin Kapasite Hesabı

Barınak yapımından gaye, hayvanları kötü çevre şartlarının etkilerinden koruma ve yüksek verim elde edebilmek için onlara uygun çevre sağlamaya çalışmaktır. Barınaklarda istenilen uygun sıcaklık ve rutubet Çizelge-2'de verilmiştir.

ÇİZELGE –2 barınaklarda havalandırma değerleri

 

Barınaklarda istenilen uygun sıcaklık   rutubet

 

     °C          %

500 Kg canlı ağırlığın neşrettiği rutubet

 

 

 

 

   g/saat

500 Kg canlı ağarlığın neşrettiği

 

 

 

 

        CO2

500 kg canlı ağırlığın saatte hava ihtiyacı

 

 

 

m3/saat

Sığır ağılları

Serbest ahırlar

Dana ahırları

At tavlaları

Koyun ağılları

Keçi ağılları

Tavuk kümesler

10-14    80-75

6-10             80

8-12             80

8-14    80-75

6-10             80

10-14    80-75

13-21   75-70

300

300

300

300

300

300

1600

160

160

160

160

160

160

360

100-125

100-125

100-125

100-125

100-125

100-125

500

Barınaklarda bunların dışında müsaade edilebilecek azami gaz miktarları metre küpte litre olarak C02 için 3,5; NH3 için 0,1; H2S için 0,02’dir. Barınaklardaki havalandırma tesislerinin kapasitesi içeride barındırılacak hayvan sayısına, türüne, barınak hacmine göre değişir, Barınaklardaki uygun havalandırma sınırı hayvanların neşrettikleri rutubet ve CO£ miktarı dikkate alınarak tayin edilir.

1.3.1.2  Rutubete Göre Değiştirilmesi Gereken Hava Miktarının Hesaplanması Rutubete göre, gerekli olan hava miktarı:

Vx -Rutubete göre, gereken hava miktarı (m^/saat), xH£=Hayvanların neşrettikleri rutubet miktarı toplamı, (g/saat) Çizelge-2,

X=Barınak içindeki havanın mutlak rutubeti (g/m3),

Xç=Dışardaki havanın mutlak rutubeti (g/m3)dir.

Barınak içindeki ve dışındaki havanın mutlak rutubet miktarları Çizelge-3'de

verilmiştir,

ÇÎZELGE -3 760 mm Civa Basıncında Havadaki Mutlak Rutubet Miktarı

Hava Sıcaklığı°C

 

 

(Xi) % 100 nisbi rutubette (g/m3)

 

(Xi) % 85 nisbi rutubette (g/m3)

 

(Xi) % 70 nisbi rutubette (g/m3)

 

20

 

17,29

 

14,72

 

12,10

 

18

 

15,39

 

13,08

 

10,77

 

16

 

13,65

 

11,60

 

9,56

 

14

 

12,07

 

10,26

 

8,45

 

12

 

10Ç65

 

9,05

 

7,46

 

10

 

0,39

 

7,98

 

6,57

 

8

 

8,26

 

7,02

 

5,78

 

6

 

7,25

 

6,17

 

5,08

 

4

 

6,36

 

5,41

 

4,45

 

2

 

5,56

 

4,72

 

3,89

 

0

 

4,84

 

4,12

 

3,39

 

-1

 

4,49

 

3,82

 

3,14

 

-3

 

3,83

 

3,26

 

2,68

 

-5

 

3,25

 

2,76

 

2,28

 

-7

 

2,75

 

2,34

 

1,92

 

-0

 

2,33

 

1.98

 

1,63

 

-11

 

1,96

 

1,67

 

1,37

 

 

1.3.1.3  Hayvanların Neşrettikleri C02 Miktarına Göre Saatte Değiştirilmesi

Gerekli Hava Miktarının Hesaplanması

Hayvanların neşrettikleri C02 miktarına göre saatte değiştirilmesi gereken hava miktarı:   

VK =Atılması gerekli hava miktarı, (m3/Saat)

KHi=Hayvanların neşrettikleri C02 miktarı toplamı (Litre/Saat) (çizelge-2)

Ki =Barınak içindeki havanın ihtiva ettiği CO? miktarı (Litre/m3)

Kd =Dış havanın ihtiva ettiği CO2 miktarı (Litre/m3) (Dış havadaki C02 miktarı

ortalama olarak 0,3 Litre/m3 olarak kabul edilir) dır.

Barınaklardaki maximum gaz miktarları Çizelge-2de verilen değerleri geçmemelidir, 1.3.1.4  Barınak Havası Değişim Sayısı ve Havalandırma Bacasında Hava Akımı Hızı

1.3.1.4.1  Barınak Havası Değişimi Sayısı

Yaz aylarında barınaklara giren taze hava ile barınak havası arasında sıcaklık farkı az olduğundan yaz havalandırmasında kış havalandırmasına nazaran daha hızlı, hava akımına lüzum vardır (Çizelge-4).

ÇİZELGE -4 Hayvanların Neşrettikleri Su Buharı Esas Alınarak B.H.B. (500 Kg) Başına Saatte Değiştirilmesi Gereken Hava Miktarı

 

Kış havalandırması m3/saat

Kış  hava sıcaklığı°C

 

-9        -12         -15

Geçiş mevsimleri havalandırması (ilkbahar-Sonbahar) m3/saat

Yaza havalandırması

M3/saat

Beher beş için lüzumlu Hacim m3

At-Sığır Tavuk

49        45           42    

203      190         180

      114

      604

       240 

      2250

          20

          50

Hızlı hava akımı hayvanlara zararlı olduğundan yaz aylarında barınak içinin fazla sıcaklığını azaltmak için cereyan yapmayacak şekilde hava akımı artırılmalıdır. Hayvan barınaklarında havanın değişim oranı:

Burada;

k =Hayvan barınağı havasının değişim sayısı

Vh=Havalandırıcının hava kapasitesi (m3/Saat)

V=Hayvan barınağı iç hacmi,(m3)

dir.

1.3.1.4.2 - Havalandırma Bacasında Hava Akımı Hızı

Havalandırma bacalarındaki ortalama hava akımının hızı aşağıdaki formüllerden biri

 

Burada;

W=Hava akımının hızı, (m/Saniye)        

g =Yer çekimi ivmesi,(m/Saniye)

h =Hava giriş ve çıkış boşlukları arasındaki mesafe (m),

ya= dış havanın yoğunluğu

yi=iç havanın yoğunluğu,(kg/m3)

 

 Burada;

W =Hava akım hızı (m/saniye),

h=Havalandırma bacası yüksekliği (m) (Hava giriş ağzı seviyesinden baca tepesine kadar olan yükseklik),

t1=tç hava sıcaklığı,(°C), t0-=Dış hava sıcaklığı, (°C)

-Hava bacalarına ait hesaplanmış bazı ölçüler Çizelge-5'te verilmiştir.

ÇİZELGE -5 Hava Bacalarının Ölçüleri

Barınaktaki Hayvanların Toplam Canlı Ağırlığı Kg

Sığır Tavuk

 

 

Hayvanların Farklı Yüksekliklerdeki Hava

Bacalarının Çapları

(cm)

4m         6m              8m               10m        

2000              375

 

 

52

 

47

 

44

 

42

 

3000              562

 

 

 

63

 

58

 

54

 

51

 

4000              750

 

 

 

74

 

67

 

62

 

59

 

5000              937

 

 

 

82

 

74

 

69

 

66

 

6000              1125

 

 

 

90

 

81

 

76

 

72

 

7000              1312

 

 

 

97

 

88

 

82

 

78

 

8000              1500

 

 

 

-

 

94

 

88

 

83

 

9000              1687

 

 

 

-

 

100

 

93

 

88

 

10000             1875

 

 

 

-

 

-

 

98

 

93

 

 

1.3.1.5 - Hava Bacasının ve Hava Deliklerinin Kesit Alanı Hesabı

1.3.1.5.1 - Hava Bacası Kesit Alanı Hesabı

 

Burada;

B   - Hava bacasının toplam alanı, <m2)

Vh = Havalandırıcıların toplam hava kapasitesi, (m3/Saniye)

W  = Hava akımının hızı (m/Saniye)dır.

Burada;

D = Hava delikleri toplam alanı,(m2

B = Hava bacalarının toplam alanı, (m2)

dır,

1.3.1.6 - Hava Giriş Delikleri

Hava giriş delikleri, bina içerisine giren taze havayı, duvarlar boyunca tavana doğru yöneltecek şekilde planlanmalıdır, Bu suretle, giriş deliğinden barınak içersine giren taze havanın duvar boyunca yukarı doğru yönelip tekrar zemine doğru dönmesiyle barınak içerisindeki hayvanları rahatsız edecek şekilde bir hava cereyanı meydana getirmesi önlenmiş olur. Hava giriş deliklerinin uygun boyutları 5x75; 7,5x50; 10x37,5; 12,5x30; veya 15x25 cm ve toplam alanı da 375 cm2 olmalıdır. Çizelge-6'da tabii havalandırma sistemli barınaklarda, barınak alanlarına göre ihtiyaç duyulan çıkış bacası boyutları, çıkış bacası H açıklığı (Madde 1.3.1.7) ve hava giriş deliği sayıları verilmiştir.

 

Hava giriş delikleri genellikle hava çıkış bacalarından ve hava çıkış fanlarından (düşey mesafe olarak) 2,40 m den daha yakına yapılmamalıdır.

Hava giriş deliklerinin binanın tek veya çift cephesine yapılması, daha ziyade barınak genişliğine, hakim rüzgar istikametine ve hayvan duraklarının barınak içerisindeki yerine bağlıdır

Genişliği 6,5m den daha az, tünekleri kümesin gerisinde olan yapılarda hava giriş delikleri binanın ön yüzüne yapılmalıdır.

Genişliği 6,5 m den daha fazla kümeslerde binanın arka tarafına konulmuş olan tüneklerin hemen altına tavuk dışkılarının toplanacağı bir dışkılık tahtası yerleştirilmişse, binanın arka cephesine de bu tahtaların altına gelecek şekilde giriş delikleri açılabilir.

Genişliği O m den fazla olan kümeslerde tünekler genellikle binanın ortasına konulmalı bu sebeple binanın ön ve arka cephelerine de hava giriş deliği açılmalıdır

Hava giriş delikleri çeşitli şekillerde yapılabilir.

 

1.3.1.6.1 - Pencere Altı Açıklıkları

Pencere altlarına bırakılacak açıklıklar hava giriş deliği olarak kullanılabilir.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Doğa ve Hayvan Sevgisi Şiir(5324)

Havalandırma Hakkında(5321)

Atwood Düzeneği ve Eylemsizlik Prensibi(5320)

Pascal Prensibi(5320)

Hayvanlar Alemi ve Sınıflandırılması(5320)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!