Araştırma ve ödevleriniz için her türlü kaynağı ve dokümanı En Geniş Araştırma ve Ödev Sitesi: www.arsivbelge.com ile bulabilir ve İsterseniz siz de kendi belge ve çalışmalarınızı gönderebilirsiniz!
Her türlü ödev ve dokümanı
www.arsivbelge.com ile kolayca bulabilirsiniz!

Araştırmalarınız için Arama Yapın:


Araştırmalarınız için Arama Yapın:

  
                    

Sapkın Davranış Hakkında
www.arsivbelge.com
Sapkın Davranış Hakkında dokümanıyla ilgili bilgi için yazıyı inceleyebilirsiniz. Binlerce kaynak ve araştırmanın yer aldığı www.arsivbelge.com sitemizden ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Sapkın Davranış Hakkında başlıklı doküman hakkında bilgi yazının devamında...
Ödev ve Araştırmalarınız için binlerce dokümanı www.arsivbelge.com sitesinde kolayca bulabilirsiniz.

SAPKIN DAVRANIŞ

 Davranışlar genelde ikiye ayrılırlar: Dü­zenli davranış, düzensiz veya sapkın dav­ranış. İkincisi ile kasdedilen, ilk bakışta be­lirli ölçü ve esaslara uygun olmayan davra­nıştır. Sosyal bilimlerdeki ifadesiyle, bir toplumun veya toplumsal zümrenin sosyal ve kültürel kural ve düsturlarına aykın olan davranış, "sapkın davranış" diye adlandırı­lır. Bazı sosyologlar buna "farklı davranış" da derler. Sapkın davranışın incelenmesi, ya da sapkınlık sosyolojisi en uygun olarak kri­minolojiye (suç teşkil eden davranışların bilimsel incelenmesi) karşı bir tepki olarak anlaşılmıştır. Kriminoloji ve sapkınlık sos­yolojisinin keskin biçimde birbirinden ay­rıldığı üç önemli alan söz konusudur.

Kriminoloji tarihsel olarak hukuki normlara aykırı hareket etmekle ilgilenmiş­tir, oysa sapkınlık araştırmaları, sapkınlığın çok daha geniş bir tanımını vermişlerdir: 'Normallik'ten sosyal olarak yasaklanmış herhangi bir sapma'. Böylece pek çok farklı davranış formları, o davranış özgül olarak yasadışı değilse de, sosyal olarak suç sa­yılabilir, örneğin küfürlü konuşma, sarhoş olacak kadar içme gibi. Sapkınlık sosyolo­jisi böylece geleneksel kriminolojinin yap­tığından çok daha geniş kapsamlı, daha he­terojen bir davranış kategorisi sağlamakta­dır. Sapkınlık incelemeleri futboldaki fana­tik taraftarlıktan, uyuşturucu kullanımına dek geniş bir alanı kucaklamaktadır.

ikinci farklılık alanı şudur: Geleneksel kriminoloji, suçun nedeni üzerinde yoğun­laşırken, sapkın davranış incelemesi en azından bazı suç sayılan davranış kategori­lerinin alt ya da marjinal sosyal gruplar üze­rindeki sosyal kontrolün dayatmasının so­nucu olduğunu ileri sürer. Paradoksal ola­rak, yasaların ağırlaştırılması istenmediği halde, toplumda sapkınlığı artırıcı sonuçlar doğurur. Sapkınlık teorisi özel olarak sap­kın kariyerlerin yaratılmasında suç kalıpla­rının rolüyle ilgili olmuştur.

Üçüncü olarak kriminolojide toplumda­ki suçun varlığı, suçlu kişilik ya da karakter ile suç eylemi arasında pek fark gözetilmez. Suçluların niçin varolduğunu açıklamanın toplumda suçun varlığını açıklayacağı var sayılmıştır. Sapkınlık incelemesi ise, top­lumdaki sapkınlık sorununun ve sapkın bir davranışta bulunmanın analitik olarak ayrı ele alınması gerektiğini öne sürerler.

Bilindiği gibi her toplumda, insanlara na­sıl davranmaları gerektiğini bildiren çeşitli kurallar, beklentiler veya herkesçe uygula­nan birtakım hareketler vardır. Kişi doğdu­ğu andan itibaren başlayan sosyalleşme sü­reci içinde bu kuralları, hareketleri öğrenir ve bunlara göre hareket etmeye çalışır. Fa­kat herkes sürekli bu hareket ve davranış kurallarına uygun davranışlar göstermeye-bilir; belirli ölçüde de olsa, onlara uymama hali görülebilir.

Sapkın davranış temelde ikiye ayrılır,

 a) Akli veya ruhî sapkın davranış;

 b) Sosyal sapkın davranış. Her iki türün çeşitli şekil­leri vardır. Bütün akıl ve ruh hastalıkları bi­rer sapkın davranıştır. Suç ve suçluluk bü­tün şekil ve çeşitleriyle sapkın davranışın bir başka türünü oluşturur.

Davranış kurallarına uyum ve uyumsuz­luğun, bir başka ifadeyle itaat ve itaatsizli­ğin bir sınırı vardır. Yani her uyumsuzluk yahut itaatsizlik sapkın davranış sayılmaz. Sapkın davranış genelde garip bir davranış sayılmayacağı gibi, aynı zamanda, bir top­lumun yerleşmiş kural ve hareket tarzları ile bağlantılı olarak bir şeyi yapma veya yap­mamanın belirli bir derecesini de gösterir. 

Bazı sosyologlar, toplumun hoşgörüsünün arzu edilmeyen yönde aşacak kadar ileri boyutlardaki sapkın davranışlann sos­yal problemleri doğurduğunu ileri sürmüş­lerdir. 1897'deDurkheim'de "anomi" şek­linde başlayan bu iddia, ondan 50 yıl kadar sonra Robert K. Merton tarafından yeniden canlandınldı. Aynı kanaat, son dönemlerde daha da yaygınlaştı ve sosyologlar arasın­da, sosyal problemleri, "kurallardan bir sapma şeklinde görme ve tanımlama" eğili­mi hakim olmaya başladı ve araştırmalar ahlakî ve hukukî normların çiğnenmesi noktasında toplandı.


Ekleyen:Ümit SERT
Kaynak:(Alıntıdır)
Aradığınız Dokümanı Bulamadıysanız, Farklı Araştırmalar Yapmak İstiyorsanız Site İçi Arama Yapabilirsiniz!

Ödev ve Araştırmalarınız için www.arsivbelge.com Sitesinde Kaynak Arayın:

Ödev ve Araştırmalarınız için Arama Yapın:
     Benzer Dokümanları İnceleyin
Eğitimde Duyuşsal Boyut ve Duyuşsal Öğrenme(6062)

Geçmişten Günümüze Türk Aile Yapısındaki Davranış Kuralları(4519)

Sapkın Kişilik Hakkında(1863)

Sapkın Nedir? - Toplumsal Sapma Hakkında(1711)

Davranış Bozuklukları Hakkında(906)

          Tanıtım Yazıları
      
Türkçe İtalyanca ve Almanca Cümle Çevirisi İçin Birimçevir Sitesi

Esenyurt, Beylikdüzü ve Kartal Bölgelerinde Satılık Daire İlanları

Belge Çevirisi

Siz de Tanıtım Yazısı Yayınlamak İçin Tıklayın

Diğer Dökümanlarımızı görmek için: www.arsivbelge.com tıklayın.          

Siz de Yorum Yapmak İstiyorsanız Sayfanın Altındaki Formu Kullanarak Yorum Yazabilirsiniz!

Yorum Yaz          
Öncelikle Yandaki İşlemin Sonucunu Yazın: İşlemin Sonucunu Kutucuğa Yazınız!
Ad Soyad:
          
Yorumunuz site yönetimi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır!